The Cold War Ends

⚔️
– Upheaval in Eastern Europe, collapse of the Soviet Union. – What? – The Cold War ends.
//
东欧剧变,苏联解体。什么? 冷战结束。
Dōng’ōu jùbiàn, Sūlián jiětǐ. Shénme? Lěngzhàn jiéshù.
//
Đông Âu kịch biến, Tô Liên giải thể. Thập yêu? Lãnh chiến kết thúc.
//
– Đông Âu có biến, Liên Xô tan rã. – Cái gì? – Chiến tranh lạnh kết thúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *