|

Moonlight Beauty

🌕✨❤️
Don’t say that I like you, you have to say that the moonlight on this summer night is so beautiful. — Natsume Soseki
//
你不要说我喜欢你, 你要说这夏夜的月色真美丽。
Nǐ bùyào shuō wǒ xǐhuān nǐ, nǐ yào shuō zhè xià yè de yuè sè zhēn měilì.
//
Nhĩ bất yếu thuyết ngã hỉ hoan nhĩ, nhĩ yếu thuyết giá hạ dạ đích nguyệt sắc chân mỹ lệ.
//
Đừng nói là anh thích em, phải nói ánh trăng đêm hè này thật đẹp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *