|

Maintaining Calm

😌🤐😊
When frustration comes, treat it patiently, and you will not suffer from frustration. When satisfaction comes, treat it lightly, and you won’t be confused by satisfaction. —— Zeng Guofan
//
失意事来,治之以忍,方不为失意所苦。快心事来,处之以淡,方不为快心所惑。——曾国藩 ​​​
Shīyì shì lái, zhìzhī yǐ rěn, fāng bù wéi shīyì suǒ kǔ. Kuài xīnshì lái, chǔ zhī yǐ dàn, fāng bù wéi kuài xīn suǒ huò.——Céngguófān ​​​
//
Thất ý sự lai, trị chi dĩ nhẫn, phương bất vi thất ý sở khổ. Khoái tâm sự lai, xử chi dĩ đạm, phương bất vi khoái tâm sở hoặc.- tằng quốc phiên ​​​
//
Khi thất vọng đến, hãy đối xử kiên nhẫn, để không khổ sở vì thất vọng. Khi hạnh phúc đến, hãy đối xử nhẹ nhàng, để không bối rối vì hạnh phúc. —— Tăng Quốc Phiên

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *