| |

Cause And Effect

🌬️❄️🍵
The wind and snow drenched outside the window, and the tea and smoke in the room were silent. Go with nature, follow cause and effect.
//
窗外风雪淋琅,屋内茶烟寂静。顺应自然,依从因果。
Chuāngwài fēng xuě lín láng, wūnèi chá yān jìjìng. Shùnyìng zìrán, yīcóng yīnguǒ.
//
Song ngoại phong tuyết lâm lang, ốc nội trà yên tịch tĩnh. Thuận ứng tự nhiên, y tòng nhân quả.
//
Bên ngoài cửa sổ mưa gió dầm dề, trong nhà khói trà tịch mịch. Thuận theo tự nhiên, làm theo nhân quả.

P.s.: Picture taken in Yuchi, Nantou, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *