The secret to maintaining good relationships with those around you is not to share happiness, not to show off success, not to gossip, and not to pretend to be smart. — Mo Yan
|

Mo Yan

☝️🤐🤝
The secret to maintaining good relationships with those around you is not to share happiness, not to show off success, not to gossip, and not to pretend to be smart. — Mo Yan
//
和周围人搞好关系的秘诀就是,不分享喜悦,不炫耀成功,不说三道四,不假装聪明。​​​——莫言
Hé zhōuwéi rén gǎo hǎo guānxì de mìjué jiùshì, bù fēnxiǎng xǐyuè, bù xuànyào chénggōng, bù shuō sān dào sì, bù jiǎzhuāng cōngmíng.​​​——Mòyán
//
Hòa chu vi nhân cảo hảo quan hệ đích bí quyết tựu thị, bất phân hưởng hỉ duyệt, bất huyễn diệu thành công, bất thuyết tam đạo tứ, bất giả trang thông minh.​​​—— Mạc Ngôn
//
Bí quyết để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh là không chia sẻ niềm vui, không khoe khoang thành công, không ngồi lê đôi mách, không giả vờ thông minh. — Mạc Ngôn
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *