|

Face-Saving Package

😉💼
Do you need a face-saving package? Here are the details: Transfer 6 yuan to me now, and at exactly 12:00 on May 20th, you will receive my 5.20. If you transfer 600 yuan, you will receive 520. And if you transfer 2000 yuan, you will receive 520 and 1314 simultaneously.
//
有需要面子套餐的吗?详情如下:现在给我转6块,你能在5.20号0点,准时收到我的5.20,转账600能收到520 只需要转账2000,你就能同时收到520和1314转账。
Yǒu xūyào miànzi tàocān de ma? Xiángqíng rúxià: Xiànzài gěi wǒ zhuǎn 6 kuài, nǐ néng zài 5.20 hào 0 diǎn, zhǔnshí shōu dào wǒ de 5.20, Zhuǎnzhàng 600 néng shōu dào 520 zhǐ xūyào zhuǎnzhàng 2000, nǐ jiù néng tóngshí shōu dào 520 hé 1314 zhuǎnzhàng.
//
Hữu nhu yếu diện tử sáo xan đích mạ? Tường tình như hạ: Hiện tại cấp ngã chuyển 6 khối, nhĩ năng tại 5.20 hào 0 điểm, chuẩn thì thu đáo ngã đích 5.20, chuyển trướng 600 năng thu đáo 520 chích nhu yếu chuyển trướng 2000, nhĩ tựu năng đồng thì thu đáo 520 hòa 1314 chuyển trướng.
//
Bạn có cần mặt mũi không? Chi tiết như sau: Bây giờ hãy chuyển 6 đồng cho tôi và bạn có thể nhận được 5.20 đồng của tôi đúng giờ vào lúc 0:00 ngày 20/5 và chuyển 600 đồng để nhận 520 đồng. Bạn chỉ cần chuyển 2000 đồng là có thể nhận được cùng lúc 520 đồng và 1314 đồng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *