| | |

Mountain Life

🏞️🌲🌾
Rise and fall outside the mountain,
Those in the mountain don’t know.
In the past year,
There’s nothing to worry about.
So people in the mountain,
Live well into old age.
They’re willing to eat pine flowers and cypress seeds,
Old people return here for peace.
//
山外兴与废,
山中皆不知。
算来一年中,
所忧无一时。
所以山中人,
人人皆其颐。
松花柏子肯许食,
白头去此将安归。
Shān wài xìng yǔ fèi,
Shānzhōng jiē bùzhī.
Suàn lái yī nián zhōng,
Suǒ yōu wú yīshí.
Suǒyǐ shānzhōng rén,
Rén rén jiē qí yí.
Sōnghuā bózi kěn xǔ shí,
Báitóu qù cǐ jiāng ān guī.
//
Sơn ngoại hưng dữ phế,
Sơn trung giai bất tri.
Toán lai nhất niên trung,
Sở ưu vô nhất thì.
Sở dĩ sơn trung nhân,
Nhân nhân giai kỳ di.
Tùng hoa bách tử khẳng hứa thực,
Bạch đầu khứ thử tương an quy.
//
Sự hưng phế bên ngoài núi,
Người ở trong núi đều không biết.
Tính lại suốt năm,
Chẳng bao giờ lo âu.
Cho nên người trong núi,
Người người sống lâu trăm tuổi.
Hoa tùng quả bách mà ăn được,
Khi bạc đầu, không về đây còn đi đâu nữa.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *