|

Boundaries

📚🙅‍♀️
Learning to refuse is a lesson worth learning all your life.
//
学会拒绝是值得你终生学习的一堂课。
Xuéhuì jùjué shì zhídé nǐ zhōngshēng xuéxí de yītáng kè.
//
Học hội cự tuyệt thị trị đắc nhĩ chung sinh học tập đích nhất đường khóa.
//
Học cách từ chối là bài học đáng để bạn học cả đời.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *