| |

June Rain

🌧️💔🚶‍♀️
June rain falls outside
My heart bleeds inside
Amidst the ruins of pain
A longing to unite remains
Yet, love often subsides
//
六月雨纷纷
心内血淋淋
痛苦的废墟中
想在一起到别离
但是爱情在哪里
Liù yuè yǔ fēnfēn
Xīn nèi xiě línlín
Tòngkǔ de fèixū zhōng
Xiǎng zài yīqǐ dào biélí
Dànshì àiqíng zài nǎlǐ
//
Lục nguyệt vũ phân phân
Tâm nội huyết lâm lâm
Thống khổ đích phế khư trung
Tưởng tại nhất khởi đáo biệt ly
Đãn thị ái tình tại na lý
//
Ngoài trời mưa rơi tháng sáu
Trong lòng rướm máu
Những hoang tàn nỗi đau
Muốn cùng đi đến khi biệt ly
Mà tình nào đâu mấy khi

P.s.: Picture taken in Kunming, Yunnan, China in 2023.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *