|

Living Hard

🤔💭💪
People feel that they are living very hard, and what constitutes their own life is full of unwilling things. This is not a question of survival, but a question of cognition. The reason for “living hard” is often because you are still ignorant.
//
人觉得自己活得很辛苦,构成自己生活的尽是一些心不甘情不愿的事。这并不是一个生存问题,只是一个认知问题。“活得辛苦”的原因,往往是因为自己活得还很无知。
Rén juédé zìjǐ huó dé hěn xīnkǔ, gòuchéng zìjǐ shēnghuó de jìn shì yīxiē xīn bùgān qíng bù yuàn de shì. Zhè bìng bùshì yīgè shēngcún wèntí, zhǐshì yīgè rèn zhī wèntí.“Huó dé xīnkǔ” de yuányīn, wǎngwǎng shì yīnwèi zìjǐ huó dé hái hěn wúzhī.
//
Mọi người cảm thấy rằng họ sống rất khó khăn, và những thứ tạo nên cuộc sống của họ đều là những thứ họ không mong muốn. Đây không phải là vấn đề sống còn, mà là vấn đề nhận thức. Sở dĩ “sống khó” thường là do mình còn sống thiếu hiểu biết.

Giống như con mèo hoang nhìn mây trắng bay
Giữa không trung tự do mình em ngồi đấy


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *