|

Monday Blues

🧑🏻‍💼😅
Not that I don’t want to go to work on Mondays, it’s that I don’t want to go to work every day. Used to think it was just a workplace issue, now even if I change jobs, I still feel like I don’t want to go to work.
//
不是周一不想上班,是每天都不想上班。以前觉得只是单位的问题,现在想想即使换了个单位,也感觉还是不想上班。
Bùshì zhōuyī bùxiǎng shàngbān, shì měitiān dū bùxiǎng shàngbān. Yǐqián juédé zhǐshì dānwèi de wèntí, xiànzài xiǎng xiǎng jíshǐ huànle gè dānwèi, yě gǎnjué háishì bùxiǎng shàngbān.
//
Bất thị chu nhất bất tưởng thượng ban, thị mỗi thiên đô bất tưởng thượng ban. Dĩ tiền giác đắc chích thị đan vị đích vấn đề, hiện tại tưởng tưởng tức sử hoán liễu cá đan vị, dã cảm giác hoàn thị bất tưởng thượng ban.
//
Không phải vì ngày thứ Hai mới không muốn đi làm, mà là vì mỗi ngày đều không muốn đi làm. Trước đây tưởng rằng chỉ là vấn đề của công ty, nhưng giờ nghĩ lại, thậm chí khi đổi công ty mới, vẫn cảm thấy không muốn đi làm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *