|

Not Accepting Yourself Is Weak, Accepting Yourself Completely Is Strong (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

When you are young, you need other people to help you know yourself. The so-called “injury” means that you can’t accept a part of yourself presented by others, and you mistake this part of “yourself” as “yourself brought by others”. You always think that everything is the fault of others, and consider your disapproval of “yourself brought by others” as injury. This is exactly the weakness of the youth.

Through the baptism of the years, you are no longer easily vulnerable. The first reason is that you no longer need to know yourself through others; the second reason is that you have gradually established and accepted your own complete self-image, which will no longer be easily influenced by other people’s judgments or how others like you. This is what people call being strong.

Therefore, not accepting yourself is weak, accepting yourself completely is strong.

—————————–

Không Chấp Nhận Bản Thân Là Yếu Đuối, Hoàn Toàn Chấp Nhận Bản Thân Là Mạnh Mẽ (Weibo).

Khi bạn còn trẻ, bạn cần người khác giúp bạn hiểu rõ bản thân. Cái gọi là “tổn thương” có nghĩa là bạn không thể chấp nhận một phần của mình do người khác bày ra, và bạn nhầm phần này của “bản thân” là “bản thân do người khác mang đến”. Bạn luôn cho rằng mọi việc đều là lỗi của người khác và coi việc bạn không chấp nhận “bản thân do người khác mang đến” là tổn thương. Đây chính xác là điểm yếu của tuổi trẻ.

Trải qua năm tháng rửa tội, bạn không còn dễ bị tổn thương nữa. Lý do đầu tiên là bạn không còn cần biết bản thân thông qua những người khác; lý do thứ hai là bạn đã dần dần xác lập và chấp nhận hình ảnh bản thân hoàn chỉnh của chính mình, sẽ không còn dễ bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác hay cách người khác thích bạn nữa. Đây là những gì mọi người gọi là mạnh mẽ.

Vì vậy, không chấp nhận bản thân là yếu đuối, hoàn toàn chấp nhận bản thân là mạnh mẽ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *