| |

Elevated Spirits

👼🕊️
The reason angels can fly is because they take themselves very lightly.
//
天使之所以会飞, 是因为把自己看的很轻。
Tiānshǐ zhī suǒyǐ huì fēi, shì yīnwèi bǎ zìjǐ kàn de hěn qīng.
//
Thiên sử chi sở dĩ hội phi, thị nhân vi bả tự kỷ khán đích ngận khinh.
//
Sở dĩ thiên sứ có thể bay là vì họ xem nhẹ bản thân mình.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *