|

Internet Reality

🙅‍♀️💬💔
Don’t assume that someone has feelings for you just because you’ve had a few casual conversations. Come on, this is the internet, we’re all just bored coincidentally.
//
不要随随便便聊了几天就觉得对方对你有好感了,拜托,这是互联网,大家都只是刚好无聊而已。
Bùyào suí suí pián pián liáole jǐ tiān jiù juédé duìfāng duì nǐ yǒu hǎogǎnle, bàituō, zhè shì hùliánwǎng, dàjiā dōu zhǐshì gānghǎo wúliáo éryǐ.
//
Bất yếu tùy tùy tiện tiện liêu liễu kỷ thiên tựu giác đắc đối phương đối nhĩ hữu hảo cảm liễu, bái thác, giá thị hỗ liên võng, đại gia đô chích thị cương hảo vô liêu nhi dĩ.
//
Đừng tùy tiện nói chuyện vài ngày liền cảm thấy đối phương có hảo cảm với anh, làm ơn, đây là Internet, tất cả mọi người chỉ là vừa vặn nhàm chán mà thôi

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *