|

Be Yourself

❤️🌟
It turns out that the best love words in the world are just: “I am willing to help you become yourself”.
//
原来,这世上最好的情话不过是:“我愿意帮助你去成为自己”。
Yuánlái, zhè shìshàng zuì hǎo de qínghuà bùguò shì: “Wǒ yuànyì bāngzhù nǐ qù chéngwéi zìjǐ”.
//
Nguyên lai, giá thế thượng tối hảo đích tình thoại bất quá thị: “Ngã nguyện ý bang trợ nhĩ khứ thành vi tự kỷ”.
//
Hóa ra lời yêu thương hay nhất trên đời này chỉ là: “Anh sẵn sàng giúp em trở thành chính mình.”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *