Someone actually asked me, 'Do you have enough money to celebrate the Lunar New Year?' Seems like there's doubt about my capabilities. My wealth isn't even enough to get through this week, let alone celebrating the new year.
|

Challenges Of Wealth

💸💮😔
Someone actually asked me, ‘Do you have enough money to celebrate the Lunar New Year?’ Seems like there’s doubt about my capabilities. My wealth isn’t even enough to get through this week, let alone celebrating the new year.
//
居然有人问我,你有钱过年吗?看来对我的实力还是有所怀疑啊,我的财富别说过年了,过完这个礼拜都费劲。
Jūrán yǒurén wèn wǒ, nǐ yǒu qián guònián ma? Kàn lái duì wǒ de shílì háishì yǒu suǒ huáiyí a, wǒ de cáifù bié shuō guòniánle,guò wán zhège lǐbài dōu fèijìng.
//
Cư nhiên hữu nhân vấn ngã, nhĩ hữu tiền quá niên mạ? khán lai đối ngã đích thực lực hoàn thị hữu sở hoài nghi a, ngã đích tài phú biệt thuyết quá niên liễu, quá hoàn giá cá lễ bái đô phí kình.
//
Thật không ngờ có người hỏi tôi, bạn có đủ tiền để đón Tết không? Có vẻ như họ vẫn còn nghi ngờ về thực lực của tôi đấy, tài sản của tôi chẳng cần nói đến Tết, ngay cả qua tuần này cũng đã khó khăn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *