The four simple rules for life: If you like it, buy it. If it doesn't work, let it go. Drink more water. Restart and try again.
|

Life Rules

💧🛍️🔄
The four simple rules for life: If you like it, buy it. If it doesn’t work, let it go. Drink more water. Restart and try again.
//
人简单的四大法则:喜欢就买、不行就分、多喝点水、重启试试​。
Rén jiǎndān de sì dà fǎzé: Xǐhuān jiù mǎi, bù háng jiù fēn, duō hē diǎn shuǐ, chóngqǐ shì shì.
//
Nhân giản đan đích tứ đại pháp tắc: hỉ hoan tựu mãi, bất hành tựu phân, đa hát điểm thủy, trọng khải thí thí.
//
Bốn nguyên tắc đơn giản của con người: thích thì mua ngay, không được chia tay, uống thêm nhiều nước, thử khởi động lại.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *