|

Pursue Success

🌟🔥💪
There is no one in the world who achieves success without pursuing it passionately and bravely.
//
天下绝无不热烈勇敢地追求成功,而能取得成功的人。
Tiānxià jué wúbù rèliè yǒnggǎn de zhuīqiú chénggōng, ér néng qǔdé chénggōng de rén.
//
Thiên hạ tuyệt vô bất nhiệt liệt dũng cảm địa truy cầu thành công, nhi năng thủ đắc thành công đích nhân.
//
Thiên hạ không có người nào không nhiệt tình và dũng cảm theo đuổi thành công mà có thể thành công.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *