|

Transient Journey

🌍🎒💔
We are all transient beings in this worldly life, carrying backpacks filled with worldly experiences that weigh heavily on our shoulders, bending our backs. We hastily pick up these burdens along the way, but when the day of departure comes, we do not know how to let go.
//
我们都是红尘过客,背上的行囊,装满了世味,沉重得压弯了腰。这一路仓促地拎起,到离开的那一天,却不知道该如何放下。
Wǒmen dōu shì hóngchén guòkè, bèi shàng de xíngnáng, zhuāng mǎnle shì wèi, chénzhòng dé yā wānle yāo. Zhè yīlù cāngcù de līn qǐ, dào líkāi dì nà yītiān, què bù zhīdào gāi rúhé fàngxià.
//
Ngã môn đô thị hồng trần quá khách, bối thượng đích hành nang, trang mãn liễu thế vị, trầm trọng đắc áp loan liễu yêu. Giá nhất lộ thương xúc địa linh khởi, đáo ly khai đích na nhất thiên, khước bất tri đạo cai như hà phóng hạ.
//
Tất cả chúng ta đều là lữ khách hồng trần, hành trang trên lưng mang đầy hương vị trần gian, nặng nề đến nỗi chúng ta phải cúi gập người. Tôi nhặt nó lên một cách vội vàng, đến ngày rời đi, tôi không biết làm thế nào buông xuống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *