|

Being Alone

🌿🍃🌟
Being alone is a part of growing up.
//
落单都是成人的一部分。
Luò dān dōu shì chéngrén de yībùfè.
//
Lạc đan đô thị thành nhân đích nhất bộ phân.
//
Cô đơn đều là một phần của việc trưởng thành.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *