|

Same Amount Of Time

⌛️😕
You spend the same amount of time as others, but because others put in effort while you are casual, so when it’s time to evaluate the results, others succeed while you gain nothing but wasted time.
//
你与别人花费一样的时间,因为别人用心,而你吊儿郎当,所以到了最后检验成果的时候,别人成功,而你除了赔了时间之后,一无所得。
Nǐ yǔ biérén huāfèi yīyàng de shíjiān, yīnwèi biérén yòngxīn, ér nǐ diào’erlángdāng, suǒyǐ dàole zuìhòu jiǎnyàn chéngguǒ de shíhòu, biérén chénggōng, ér nǐ chúle péile shíjiān zhīhòu, yī wú suǒdé.
//
Nhĩ dữ biệt nhân hoa phí nhất dạng đích thì gian, nhân vi biệt nhân dụng tâm, nhi nhĩ điếu nhi lang đương, sở dĩ đáo liễu tối hậu kiểm nghiệm thành quả đích thì hậu, biệt nhân thành công, nhi nhĩ trừ liễu bồi liễu thì gian chi hậu, nhất vô sở đắc.
//
Bạn dành cùng một khoảng thời gian như người khác, nhưng trong khi người khác đặt lòng vào công việc, bạn lại thờ ơ. Vậy nên, khi đến lúc đánh giá kết quả, người khác thành công trong khi bạn không có được gì ngoài sự lãng phí thời gian.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *