|

Your Attitude Towards Her

🙉❤️💁‍♀️
No woman likes to listen to your reasoning. What you are talking about is reasoning, but what she listens to is your attitude towards her.
//
没有一个女人喜欢听你讲道理,你讲的是道理,她听的却是你对她的态度。 ​​​
Méiyǒu yīgè nǚrén xǐhuān tīng nǐ jiǎng dàolǐ, nǐ jiǎng de shì dàolǐ, tā tīng de què shì nǐ duì tā de tàidù. ​​​
//
Một hữu nhất cá nữ nhân hỉ hoan thính nhĩ giảng đạo lý, nhĩ giảng đích thị đạo lý, tha thính đích khước thị nhĩ đối tha đích thái độ. ​​​
//
Không người phụ nữ nào thích nghe lý lẽ của bạn, điều bạn đang nói là lý lẽ, nhưng điều cô ấy lắng nghe chính là thái độ của bạn đối với cô ấy.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *