Happiness: half money, half contentment; Men: half gentlemen, half rogues; Women: half angels, half demons.
|

Rogues And Demons

😇🎩👿
Happiness: half money, half contentment; Men: half gentlemen, half rogues; Women: half angels, half demons.
//
幸福:一半是金钱,一半是满足;男人:一半是绅士,一半是流氓;女人:一半是天使,一半是妖精。 ​​​
Xìngfú: Yībàn shì jīnqián, yībàn shì mǎnzú; Nánrén: Yībàn shì shēnshì, yībàn shì liúmáng; Nǚrén: Yībàn shì tiānshǐ, yībàn shì yāojing. ​​​
//
Hạnh phúc: Nhất bán thị kim tiền, nhất bán thị mãn túc; Nam nhân: Nhất bán thị thân sĩ, nhất bán thị lưu manh; Nữ nhân: Nhất bán thị thiên sử, nhất bán thị yêu tinh. ​​​
//
Hạnh phúc: Nửa là tiền bạc, nửa là thỏa mãn; Người đàn ông: Nửa là quý ông, nửa là lưu manh; Phụ nữ: Nửa là thiên thần, nửa là yêu tinh. ​​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *