|

Work Life Balance

⏰😅🏃‍♂️
Although I am late for work every day, I get off work on time.
//
我虽然上班天天迟到,可是我下班很准时啊。
Wǒ suīrán shàngbān tiāntiān chídào, kěshì wǒ xiàbān hěn zhǔnshí a.
//
Ngã tuy nhiên thượng ban thiên thiên trì đáo, khả thị ngã hạ ban ngận chuẩn thì a.
//
Mặc dù ngày nào tôi cũng đi làm muộn nhưng tôi vẫn tan sở đúng giờ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *