| |

Half A Year

Cuộc đời vẫn luôn đáng sợ nhất, cô đơn nhất không phải khi leo dốc, mà là ở lưng chừng, bạn ngoảnh lại chỉ thấy hun hút gió. Năm 2018 sắp hết một nửa mà mình vẫn còn chưa có kế hoạch gì cho nửa sau.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *