|

Cherish Every Moment

💖🌄😴
Don’t let people down when you love.
Don’t let the scenery down when you play.
Don’t let your bed down when you sleep.
Don’t let yourself down when you are alone.
//
爱的时候不辜负人
玩的时候不辜负风景
睡觉时不辜负床
一个人时不辜负自己
Ài de shíhòu bù gūfù rén
Wán de shíhòu bù gūfù fēngjǐng
Shuìjiào shí bù gūfù chuáng
Yīgè rén shí bù gūfù zìjǐ.
//
Ái đích thì hậu bất cô phụ nhân
Ngoạn đích thì hậu bất cô phụ phong cảnh
Thụy giác thì bất cô phụ sàng
Nhất cá nhân thì bất cô phụ tự kỷ.
//
Lúc luyến ái không phụ người yêu
Lúc đi chơi không phụ phong cảnh
Lúc đi ngủ không phụ chiếc giường
Lúc một mình không phụ bản thân.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *