|

Silent Struggle

🏠💤🌃
Everyone thinks that you have a good life, you don’t worry about money, you live a chic life, and you have many friends. However, only you know what it’s like to be sleepless until dawn when you have insomnia with the light on at home. If you don’t talk, there will be no even a sound in the room.
//
所有人都觉得你过得很好,你不愁钱花,你活的潇洒,多得是朋友。可是只有你自己明白,一个人在家开着灯整夜失眠的时候,直到天亮才慢慢睡着是什么感觉,你不说话,房间里就一点声音也没有。
Suǒyǒu rén dōu juédé nǐguò dé hěn hǎo, nǐ bù chóu qián huā, nǐ huó de xiāosǎ, duō dé shì péngyǒu. Kěshì zhǐyǒu nǐ zìjǐ míngbái, yīgè rén zàijiā kāizhe dēng zhěng yè shīmián de shíhòu, zhídào tiānliàng cái màn man shuìzhe shì shénme gǎnjué, nǐ bù shuōhuà, fángjiān lǐ jiù yīdiǎn shēngyīn yě méiyǒu.
//
Sở hữu nhân đô giác đắc nhĩ quá đắc ngận hảo, nhĩ bất sầu tiền hoa, nhĩ hoạt đích tiêu sái, đa đắc thị bằng hữu. Khả thị chích hữu nhĩ tự kỷ minh bạch, nhất cá nhân tại gia khai trứ đăng chỉnh dạ thất miên đích thì hậu, trực đáo thiên lượng tài mạn mạn thụy trứ thị thập yêu cảm giác, nhĩ bất thuyết thoại, phòng gian lý tựu nhất điểm thanh âm dã một hữu.
//
Ai cũng nghĩ bạn có cuộc sống sung túc, không lo tiền bạc, sống tiêu sái, lại có nhiều bạn bè. Nhưng chỉ có bạn mới biết rằng khi một người ở nhà sáng đèn mà mất ngủ cả đêm thẳng đến bình minh là cảm giác gì, bạn không nói lời nào, trong phòng ngay cả một chút âm thanh cũng không có.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *