Don’t Wait

🏝️
If one’s own world becomes barren because of being separated from one person, it can only show that one’s own world has always been barren and nothing grows at all. Don’t wait for others to give you the world, it’s a ridiculous thing.
//
如果因为与某一个人分开,自己的世界变得一片荒芜,这只能说明自己的世界,一直以来都是荒芜的,根本是寸草不生。不要等别人来给你一个世界,这是一件极其荒谬的事。
Rúguǒ yīnwèi yǔ mǒu yīgè rén fēnkāi, zìjǐ de shìjiè biàn dé yīpiàn huāngwú, zhè zhǐ néng shuōmíng zìjǐ de shìjiè, yīzhí yǐlái dōu shì huāngwú de, gēnběn shì cùncǎobùshēng. Bùyào děng biérén lái gěi nǐ yīgè shìjiè, zhè shì yī jiàn jíqí huāngmiù de shì.
//
Như quả nhân vi dữ mỗ nhất cá nhân phân khai, tự kỷ đích thế giới biến đắc nhất phiến hoang vu, giá chích năng thuyết minh tự kỷ đích thế giới, nhất trực dĩ lai đô thị hoang vu đích, căn bản thị thốn thảo bất sinh. Bất yếu đẳng biệt nhân lai cấp nhĩ nhất cá thế giới, giá thị nhất kiện cực kỳ hoang mậu đích sự.
//
Nếu vì tách khỏi một người nào đó, thế giới của mình trở nên hoang vu, điều này chỉ có thể là thế giới của bản thân trước giờ đều luôn hoang vu, căn bản không có lấy một ngọn cỏ. Đừng đợi người khác cho mình cả thế giới, đây là một điều vô cùng hoang đường.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *