|

Toilet Spirit

🚽✨🧹
For some people and some things, we need a toilet spirit; just one flush, everything is clean.
//
对于有些人有些事,我们需要马桶精神,按一下,什么都干净了。
Duìyú yǒuxiē rén yǒuxiē shì, wǒmen xūyào mǎtǒng jīngshén, àn yīxià, shénme dōu gānjìngle.
//
Đối vu hữu ta nhân hữu ta sự, ngã môn nhu yếu mã dũng tinh thần, án nhất hạ, thập yêu đô cán tịnh liễu.
//
Với một số người một số việc, chúng ta nên mang tinh thần bồn cầu; ấn nút một cái, mọi thứ đều sạch sẽ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *