| |

Live Like A Human

🌙🚶‍♂️🍽️🌬️
Living like a human will know that the moon has passed. Living like a human will know that they are walking, eating, breathing, not drifting.
//
像人一样生活会知道月亮过去了,像人一样生活会知道他们在走路,吃饭,呼吸,而不是漂泊。
Xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào yuèliàng guòqùle, xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào tāmen zài zǒulù, chīfàn, hūxī, ér bùshì piāobó.
//
Tượng nhân nhất dạng sinh hoạt hội tri đạo nguyệt lượng quá khứ liễu, tượng nhân nhất dạng sinh hoạt hội tri đạo tha môn tại tẩu lộ, cật phạn, hô hấp, nhi bất thị phiêu bạc.
//
Sống như người sẽ biết một mùa trăng qua. Sống như người thì sẽ biết mình đang đi, đang ăn, đang thở. Chứ không phải đang trôi.

P.s.: Picture taken in Ta Nang, Lam Dong, Vietnam in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *