| |

Energy Saving Mode

🐼🔋🤖
I’m not lazy, I’m on energy saving mode.
//
我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​
Wǒ bù lǎn, wǒ zhǐshì kāiqǐle jiénéng móshì​.​​​
//
Ngã bất lãn, ngã chỉ thị khai khởi liễu tiết năng mô thức.
//
Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *