| |

Communication

💔💬
Some things need to be said, don’t wait for the other person to understand, because they are not you and don’t know what you want. Waiting until the end will only lead to heartache and disappointment, especially in matters of the heart.
//
有些事情是要说出来的,不要等着对方去领悟,因为对方不是你,不知道你想要什么,等到最后只能是伤心和失望,尤其是感情。
Yǒuxiē shìqíng shì yào shuō chūlái de, bùyào děngzhe duìfāng qù lǐngwù, yīnwèi duìfāng bùshì nǐ, bù zhīdào nǐ xiǎng yào shénme, děngdào zuìhòu zhǐ néng shì shāngxīn hé shīwàng, yóuqí shì gǎnqíng.
//
Hữu ta sự tình thị yếu thuyết xuất lai đích, bất yếu đẳng trứ đối phương khứ lĩnh ngộ, nhân vi đối phương bất thị nhĩ, bất tri đạo nhĩ tưởng yếu thập yêu, đẳng đáo tối hậu chích năng thị thương tâm hòa thất vọng, vưu kỳ thị cảm tình.
//
Một số điều cần nói, đừng chờ người khác lĩnh ngộ, bởi vì đối phương không phải là bạn, không biết bạn muốn gì, đợi đến cuối cùng chỉ có thể là thương tâm và thất vọng, đặc biệt là tình cảm.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *