|

Unexpected Meeting

😅💔
Although it’s been three years since my breakup with my ex-boyfriend, I still can’t forget him. Just now, I found out he got beaten by his girlfriend and ended up in the hospital. I rushed to the hospital immediately. He was lying in bed, and when he saw me, he calmly said, ‘Are you here to laugh at me?’ …I was taken aback. He’s still as clever as ever.
//
虽然和前男友分三年了,但至今仍忘不了他,刚刚得知他被女友打然后住院了我马上赶到医院
他躺在床上看到我淡淡的说:“你是来看我笑话的吗?”
……我慌了,他还是那么聪明
Suīrán hé qián nányǒu fēn sān niánle, dàn zhìjīn réng wàng bùliǎo tā, gānggāng dé zhī tā bèi nǚyǒu dǎ ránhòu zhùyuànle wǒ mǎshàng gǎn dào yīyuàn
Tā tǎng zài chuángshàng kàn dào wǒ dàndàn de shuō: “Nǐ shì lái kàn wǒ xiàohuà de ma?”
……Wǒ huāngle, tā háishì nàme cōngmíng
//
Tuy nhiên hòa tiền nam hữu phân tam niên liễu, đãn chí kim nhưng vong bất liễu tha, cương cương đắc tri tha bị nữ hữu đả nhiên hậu trụ viện liễu ngã mã thượng cản đáo y viện
Tha thảng tại sàng thượng khán đáo ngã đạm đạm đích thuyết: “Nhĩ thị lai khán ngã tiếu thoại đích mạ?”
…… Ngã hoảng liễu, tha hoàn thị na yêu thông minh
//
Mặc dù tôi đã chia tay với bạn trai cũ được ba năm, nhưng tôi vẫn không thể quên anh ấy, và đã vội vã đến bệnh viện ngay khi biết rằng anh ấy bị bạn gái đánh nhập viện rồi.
Anh ta đang nằm trên giường, nhìn thấy tôi, nhẹ giọng nói: “Em tới đây xem trò đùa của anh sao?” ”
…… Tôi hoảng sợ, anh ta vẫn thông minh như vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *