|

9 Rules Of High Emotional Intelligence (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
1. Don’t make comments easily, and don’t make judgments lightly.
2. Learn to appreciate the ordinary.
3. Personality is reserved for oneself, not for treating others.
4. Respect first, then understand.
5. Share the same standards with others.
6. Keep updating yourself.
7. Have a 360-degree view of things.
8. Don’t confuse your own world with the world of others.
9. Good emotional intelligence is just one good behavior habit after another. Without the support of habit, everything in front of you is zero.
—————————–
9 Quy Tắc Của Trí Thông Minh Cảm Xúc Cao (Weibo)
1. Đừng dễ dàng đưa ra nhận xét và không đưa ra phán xét một cách nhẹ nhàng.
2. Học cách đánh giá cao những điều bình thường.
3. Nhân cách được dành cho chính mình, không phải để đối xử với người khác.
4. Tôn trọng trước, sau mới hiểu.
5. Chia sẻ cùng tiêu chuẩn với những người khác.
6. Tiếp tục cập nhật bản thân.
7. Có cái nhìn 360 độ về mọi thứ.
8. Đừng nhầm lẫn thế giới của riêng bạn với thế giới của người khác.
9. Trí tuệ cảm xúc tốt chỉ là thói quen ứng xử tốt này đến thói quen ứng xử tốt khác, không có sự hỗ trợ của thói quen thì mọi thứ trước mắt đều là con số không.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *