|

Tomatoes

🍅🥗🍝
Trivia: In fact, tomatoes are poisonous. There is a natural toxin called lycopene in tomatoes. It is found in the stems and leaves of tomatoes. An adult will die if he eats about 4 tons of it a day.
//
冷知识其实西红柿是有毒的,西红柿中有种叫番茄素的天然毒素,普遍存在西红柿的茎叶,一个成人大概一天吃4吨会死。
Lěng zhīshì qíshí xīhóngshì shì yǒudú dí, xīhóngshì zhōng yǒu zhǒng jiào fānqié sù de tiānrán dúsù, pǔbiàn cúnzài xīhóngshì de jīng yè, yīgè chéngrén dàgài yītiān chī 4 dūn huì sǐ.
//
Lãnh tri thức kỳ thực tây hồng thị thị hữu độc đích, tây hồng thị trung hữu chủng khiếu phiên gia tố đích thiên nhiên độc tố, phổ biến tồn tại tây hồng thị đích hành diệp, nhất cá thành nhân đại khái nhất thiên cật 4 đốn hội tử.
//
Thông tin bên lề: Trên thực tế, cà chua có độc. Trong cà chua có một loại độc tố tự nhiên tên là lycopene. Chất này được tìm thấy trong thân và lá cà chua. Một người trưởng thành sẽ chết nếu ăn khoảng 4 tấn mỗi ngày.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *