|

Mind Reading Fail

🔮🤔
Don’t guess the human heart, that is self-abuse in vain.
//
别去猜人心,那是徒劳无果的自虐。
Bié qù cāi rénxīn, nà shì túláo wú guǒ de zìnüè.
//
Biệt khứ sai nhân tâm, na thị đồ lao vô quả đích tự ngược.
//
Đừng đoán lòng người, như vậy là tự ngược đãi bản thân vô ích.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *