|

True Reflection

📸
I really hope that I look like the mirror version of me, not the camera version.
//
我真的希望我看起来像镜子版的我,而不是相机版。
Wǒ zhēn de xīwàng wǒ kàn qǐlái xiàng jìng zǐ bǎn de wǒ, ér bùshì xiàngjī bǎn.
//
Ngã chân đích hi vọng ngã khán khởi lai tượng kính tử bản đích ngã, nhi bất thị tương cơ bản.
//
Tôi thực sự hy vọng rằng tôi trông giống như phiên bản soi gương của mình chứ không phải phiên bản máy ảnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *