|

Priorities

💭❤️
Not doing it when you’re with someone means much more than not doing it when you’re not with someone.
//
当你和某人在一起时不做比不和某人在一起时不做重要得多。
Dāng nǐ hé mǒu rén zài yīqǐ shí bù zuò bǐ bù hé mǒu rén zài yīqǐ shí bù zuò zhòngyào dé duō.
//
Đương nhĩ hòa mỗ nhân tại nhất khởi thì bất tố bỉ bất hòa mỗ nhân tại nhất khởi thì bất tố trọng yếu đắc đa.
//
Không làm điều đó khi bạn ở bên ai đó có ý nghĩa nhiều hơn là không làm điều đó khi bạn không ở bên ai đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *