| |

Endless Joy

🔄🗓️
May this day repeat 364 times in my year.
//
愿我的一年活这天重复 364 遍。
Yuàn wǒ de yī nián huó zhè tiān chóngfù 364 biàn.
//
Nguyện ngã đích nhất niên hoạt giá thiên trọng phục 364 biến.
//
Nguyện một năm của mình lặp lại ngày này 364 lần.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *