| |

Finding Balance

🏙️💫🏞️
Big cities can’t contain your physical presence, small towns can’t hold your soul.
//
大城市装不下你的肉身,小城市放不下你的灵魂。
Dà chéngshì róng bùxià ròushēn, xiǎo chéngzhèn róng bùxià línghún.
//
Đại thành thị dung bất hạ nhục thân, tiểu thành trấn dung bất hạ linh hồn.
//
Thành phố lớn không chứa được thân xác này, nơi huyện nhỏ lại chẳng thoả chí linh hồn.

P.s.: Picture taken in Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *