| |

Timing

🕰️💭🌟
There’s no need to rush; thinking too much can ruin you. If something is meant to be, it will happen. In the right time, with the right person, for the best reason.
//
没必要着急,想得太多会毁了你。若是注定发生的事,它一定会发生,在合适的时机,和对的人一起,因一个最恰当的理由。
Méi bìyào zhāojí, xiǎng dé tài duō hui huǐle nǐ. Ruòshì zhùdìng fāshēng de shì, tā yīdìng huì fāshēng, zài héshì de shíjī, hé duì de rén yīqǐ, yīn yīgè zuì qiàdàng de lǐyóu.
//
Một tất yếu trứ cấp, tưởng đắc thái đa hội hủy liễu nhĩ. nhược thị chú định phát sinh đích sự, tha nhất định hội phát sinh, tại hợp thích đích thì cơ, hòa đối đích nhân nhất khởi, nhân nhất cá tối kháp đương đích lý do.
//
Không cần phải vội vàng, suy nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Nếu là chuyện đã định trước phát sinh, nó nhất định sẽ phát sinh, vào thời cơ thích hợp, cùng với đúng người, bởi vì một lý do thích hợp nhất.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *