|

Mindfulness

🌟🤔💪
Put down your impatience, calm your mind for reading; release your worries, bravely walk your own path; let go of your greed, there’s a balance in everything; shed your self-doubt, believe in yourself; abandon your vanity, don’t be conceited; relinquish your easily tempted eyes, listen to your inner voice; set aside your selfishness, learn to be grateful; give up your laziness, it’s time to work hard.
//
放下你的浮躁,静下心来阅读;放下你的担忧,勇敢走自己的路;放下你的贪婪,有失必有得;放下你的自卑,相信你自己;放下你的虚荣,别自以为是;放下你容易被诱惑的眼睛,听从自己的内心;放下你的自私,学会懂得感恩;放下你的懒惰,该好好努力了。
Fàngxià nǐ de fúzào, jìng xiàxīn lái yuèdú; fàngxià nǐ de dānyōu, yǒnggǎn zǒu zìjǐ de lù; fàngxià nǐ de tānlán, yǒu shī bì yǒu dé; fàngxià nǐ de zìbēi, xiāngxìn nǐ zìjǐ; fàngxià nǐ de xūróng, bié zìyǐwéishì; fàngxià nǐ róngyì bèi yòuhuò de yǎnjīng, tīngcóng zìjǐ de nèixīn; fàngxià nǐ de zìsī, xuéhuì dǒngdé gǎn’ēn; fàngxià nǐ de lǎnduò, gāi hǎohǎo nǔlìle.
//
Phóng hạ nhĩ đích phù táo, tĩnh hạ tâm lai duyệt độc; phóng hạ nhĩ đích đam ưu, dũng cảm tẩu tự kỷ đích lộ; phóng hạ nhĩ đích tham lam, hữu thất tất hữu đắc; phóng hạ nhĩ đích tự ti, tương tín nhĩ tự kỷ; phóng hạ nhĩ đích hư vinh, biệt tự dĩ vi thị; phóng hạ nhĩ dung dịch bị dụ hoặc đích nhãn tình, thính tòng tự kỷ đích nội tâm; phóng hạ nhĩ đích tự tư, học hội đổng đắc cảm ân; phóng hạ nhĩ đích lại nọa, cai hảo hảo nỗ lực liễu.
//
Buông xuống sự hấp tấp, tĩnh tâm mà đọc sách; buông xuống nỗi lo lắng, dũng cảm đi đường riêng; buông xuống lòng tham lam, có mất tất có được; buông xuống sự tự ti, tin tưởng vào chính mình; buông xuống sự kiêu ngạo, đừng cho là mình đúng; bỏ đôi mắt cám dỗ, lắng nghe lời trái tim; bỏ đi tính ích kỷ, hãy học cách biết ơn; buông bỏ sự lười biếng, cần phải cố gắng hơn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *