|

More Yesterdays, Fewer Tomorrows

🗓️
More and more yesterdays, fewer and fewer tomorrows, this is life.
//
昨天越来越多,明天越来越少,这就是人生。
Zuótiān yuè lái yuè duō, míngtiān yuè lái yuè shǎo, zhè jiùshì rénshēng.
//
Tạc thiên việt lai việt đa, minh thiên việt lai việt thiếu, giá tựu thị nhân sinh.
//
Hôm qua càng ngày càng nhiều, ngày mai càng ngày càng ít, đây chính là nhân sinh.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *