|

Dreams vs Reality

🌌🌟
A lot of realistic dreams are farther away, just as a lot of noise is lonelier than tranquility.
//
许多的现实比梦想更为遥远,就像许多的喧嚣比宁静更为孤独。
Xǔduō de xiànshí bǐ mèngxiǎng gèng wèi yáoyuǎn, jiù xiàng xǔduō de xuānxiāo bǐ níngjìng gēng wèi gūdú.
//
Hứa đa đích hiện thực bỉ mộng tưởng canh vi diêu viễn, tựu tượng hứa đa đích huyên hiêu bỉ ninh tĩnh canh vi cô độc.
//
Rất nhiều hiện thực còn xa vời hơn mộng tưởng, giống như rất nhiều huyên náo còn cô độc hơn yên tĩnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *