|

Time For Change

🌟⏳🌈
Whenever you want, it’s not too late, but please be brave. You still have a lot of time to be the one you want to be.
//
只要你想,何时都不晚,但是请勇敢。你还有很多时间,去成为自己想成为的人。 ​​​​
Zhǐyào nǐ xiǎng, hé shí dōu bù wǎn, dànshì qǐng yǒnggǎn. Nǐ hái yǒu hěnduō shíjiān, qù chéngwéi zìjǐ xiǎng chéngwéi de rén. ​​​​
//
Chích yếu nhĩ tưởng, hà thì đô bất vãn, đãn thị thỉnh dũng cảm. nhĩ hoàn hữu ngận đa thì gian, khứ thành vi tự kỷ tưởng thành vi đích nhân. ​​​​
//
Chỉ cần bạn muốn, lúc nào cũng không muộn, nhưng hãy dũng cảm. Bạn còn có rất nhiều thời gian để trở thành người mình mong muốn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *