|

I Don’t Forget Things

🧠💭🕰️
I’ve come to the conclusion that I don’t forget things. I just remember them late.
//
我得出的结论是,我不会忘记事情。我只是记得他们很晚了。
Wǒ dé chū de jiélùn shì, wǒ bù huì wàngjì shìqíng. Wǒ zhǐshì jìdé tāmen hěn wǎnle.
//
Ngã đắc xuất đích kết luận thị, ngã bất hội vong ký sự tình. Ngã chích thị ký đắc tha môn ngận vãn liễu.
//
Tôi đã đi đến kết luận rằng tôi không quên. Tôi chỉ nhớ ra chúng muộn.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *