|

Childhood Memories

🧒🪀👫
When we were kids, we treated toys as friends. As we grow older, some friends treat us as toys.
//
小时候我们把玩具当朋友,长大了朋友把我们当玩具。
Xiǎoshíhòu wǒmen bǎ wánjù dāng péngyǒu, zhǎng dàle péngyǒu bǎ wǒmen dāng wánjù.
//
Tiểu thì hậu ngã môn bả ngoạn cụ đương bằng hữu, trường đại liễu bằng hữu bả ngã môn đương ngoạn cụ.
//
Khi còn nhỏ, chúng ta xem đồ chơi như bạn bè. Lớn lên, bạn bè coi chúng ta như đồ chơi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *