| |

Social Responsibility

🤔👥🤝
When the country is in difficulty, each of us ordinary people must also take up social responsibility.
//
在国家危难之时, 我们每一个普通人也都要扛起社会责任。
Zài guójiā wéinàn zhī shí, wǒmen měi yīgè pǔtōng rén yě dū yào káng qǐ shèhuì zérèn.
//
Tại quốc gia nguy nan chi thì, ngã môn mỗi nhất cá phổ thông nhân dã đô yếu giang khởi xã hội trách nhậm.
//
Ở thời điểm đất nước gặp khó khăn, chúng ta mỗi người bình thường đều phải nâng cao trách nhiệm xã hội

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *