| |

Time And Ageing

☀️🌼⏳
The sunshine is warm and the years are quiet. How dare I grow old before you come? – Zhang Ailing
//
阳光温热,岁月静好,你还不来,我怎敢老去。——张爱玲
Yángguāng wēn rè, suìyuè jìng hǎo, nǐ hái bù lái, wǒ zěn gǎn lǎo qù.——Zhāng’àilíng
//
Dương quang ôn nhiệt, tuế nguyệt tĩnh hảo, nhĩ hoàn bất lai, ngã chẩm cảm lão khứ.—— Trương Ái Linh
//
Ánh nắng ấm áp, thời gian êm đềm, anh còn chưa đến, làm sao em dám già đi. – Trương Ái Linh

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *