|

Shopping Humor

😄🌕🛍️
As the Mid-Autumn Festival approaches, men should learn from the Thai people. When a woman looks at something she likes, he should not hesitate to bow with his hands clasped together and say: Swipe my card.
//
中秋来临,男人都应该向泰国人学习,当女人看上喜欢的东西时,应该毫不犹豫双手合十鞠躬道:刷我滴卡。
Zhōngqiū láilín, nánrén dōu yīnggāi xiàng tàiguó rén xuéxí, dāng nǚrén kàn shàng xǐhuān de dōngxī shí, yīnggāi háo bù yóuyù shuāngshǒu héshí jūgōng dào: Shuā wǒ dī kǎ.
//
Trung thu lai lâm, nam nhân đô ứng cai hướng thái quốc nhân học tập, đương nữ nhân khán thượng hỉ hoan đích đông tây thì, ứng cai hào bất do dự song thủ hợp thập cúc cung đạo: Xoát ngã tích tạp.
//
Tết Trung thu đến, đàn ông nên học hỏi người Thái, khi phụ nữ nhìn thấy món đồ mình thích thì hẳn là không nên do dự chắp tay cúi chào và nói: Quẹt thẻ của tôi. (Shuā wǒ dī kǎ)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *